FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(Vyplnený ho pošlite spolu s tovarom na adresu)
(Ak odosielate balík prostredníctvom Slovenskej pošty s doručením na poštu, zadajte, prosím, telefónne číslo alebo nám
odošlite podacie číslo na email samuel@greenfieldshop.sk Predídete tak situácii, že nebudeme informovaní o uložení
balíka na pošte. Pre urýchlenie odporúčame balík s doručením na adresu.)
Greenfield, s.r.o.
so sídlom: V. Žingora 3883/66,
036 01 Martin
VEC: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Týmto oznamujem/e, že odstupujem/ e od zmluvy na tento tovar: (uveďte názov tovaru, označenie, množstvo):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
žiadam vrátiť peniaze na číslo účtu (v tvare IBAN)
..............................................................................................................................
Dátum objednania ............................. alebo dátum prijatia tovaru .............................
Číslo objednávky** ............................................... alebo číslo faktúry** ...............................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/ov ................................................................................................. tel. č.: ......................................
Adresa spotrebiteľa/ov .....................................................................................................
.....................................................................................................
Podpis spotrebiteľa/ov .......................................... Dátum .......................... Tovar prevzal:
.................................................
*Nehodiace sa prečiarknite; **Dobrovoľný údaj pre urýchlenie procesu vrátenia peňazí
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Greenfield, s.r.o., V. Žingora 3883/66, 036
01 Martin, email samuel@greenfieldshop.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý
sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu
vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako
je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14
dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým
spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania
akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin najneskôr do 14 dní odo dňa
uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej
lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. A to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom Slovenskej pošty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním
iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

INFORMAČNÉ POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Hlavné vlastnosti tovaru Jazdecké výrobky a/alebo potreby pre chov koní, ktorých bližší
popis je uvedený v elektronickom obchode predávajúceho pred
odoslaním objednávky s povinnosťou platby a súčasne aj
v potvrdení objednávky formou e-mailu.
Obchodné meno a sídlo predávajúceho : Greenfield, s.r.o.
so sídlom: V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin
IČO: 36 377 732
zapísaná v Obchcodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:
Sro, vložka č.: 10898/L
konajúca: Mgr. Rudolf Matejka - konateľ
(„ďalej len Predávajúci“)
Kontaktné údaje predávajúceho: telefónne číslo: 00421917530193
e-mailová adresa: samuel@greenfieldshop.sk
korešpondenčná adresa: V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin
Adresa predávajúceho na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť
reklamáciu alebo sťažnosť:
Greenfield, s.r.o., V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin
Celková cena tovaru vrátane DPH:
(vrátane všetkých daní a poplatkov ako aj nákladov za dopravu,
dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky)
Celková cena tovaru vrátane nákladov na poštovné je uvedená
v elektronickom obchode predávajúceho pred odoslaním
objednávky s povinnosťou platby a súčasne je uvedená aj
v potvrdení objednávky formou e-mailu
Dodacie podmienky, lehotu do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar:
Predávajúci dodáva tovar spotrebiteľovi prostredníctvom ním
vybraného spôsobu a to na adresu určenú spotrebiteľom v záväznej
objednávke.
Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najskôr do 3 pracových dní odo
dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (odoslania záväznej objednávky
s povinnosťou platby) v prípade, ak je tovar na sklade a v prípade,
ak tovar nie je na sklade tak najneskôr do 15 pracovných dní odo
dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (odoslania záväznej objednávky
s povinnosťou platby).
Platobné podmienky: Celková predajná cena tovaru môže byť uhradená spotrebiteľom
ako kupujúcim:
a) na dobierku;
b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
c) platobnou kartou cez internetové rozhranie banky (platobnou
kartou on-line).
Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,
sťažností a podnetov:
A) kupujúci je oprávnený účinne uplatniť právo zo zodpovednosti
za vady výrobku v prípade, ak uplatní reklamáciu v záručnej dobe:
a) predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek
prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo
svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2
zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov;
b) písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou odoslanou na
adresu sídla predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom
prostredníctvom bežného poštového balíka alebo
prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený
Tovar, ktorý mu bol zaslaný prostredníctvom dobierky.
c) Spotrebiteľ je zároveň povinný pri podaní reklamácie opísať
rozhodujúce skutočnosti potrebné na uplatnenie reklamácie
(najmä presne opísať vady tovaru a súčsne bezodkladne
predložiť reklamovaný Tovar Predávajúcemu spolu s dokladom
o kúpe Tovaru v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla
Predávajúceho. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s
uplatnenou reklamáciou oznámi Spotrebiteľ Predávajúcemu pri
predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie
prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený
na internetovej stránke www.greenfieldshop.sk. Až po splnení
postupu uvedeného v tomto písmene sa reklamácia Tovaru
považuje za uplatnenú.
B) Po uplatnení reklamácie zo strany spotrebiteľa je Predávajúci
povinný poučiť spotrebiteľa o jeho nasledujúcich právach:
a) spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácie vybavená
niektorým zo spôsobov ustanoveným zákonom a to v 30 dňovej
lehote odo dňa jej uplatnenia, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť
odo dňa prevzatia predmetu reklamácie za zákonné vybavenie
reklamácie sa považuje: ukončenie reklamačného konania
odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením
kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny
výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej
odôvodnené zamietnutie,
b) Spotrebiteľ má právo požadovať od predávajúceho aby
Predávajúci:
 predával tovar v bežnej kvalite a za dohodnuté ceny,
 vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiaval zásadu rovnakého
zaobchádzania,
 neukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu,
 neupieral spotrebiteľovi jeho práva,
 nekonal v rozpore s dobrými mravmi;
c) Na základe zákonného poučenia zo strany predávajúceho je
kupujúci oprávnený zvoliť si zákonný spôsob vybavenia
reklamácie. Na základe rozhodnutia kupujúceho podľa
predchádzajúcej vety je predávajúci povinný určiť spôsob
vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do
3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť
odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Predávajúci je povinný
pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
C) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný
vybaviť takúto reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie najneskôr
však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej
vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie.
Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší
deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie
reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie
predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci
znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný
doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota
na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu
reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu 
zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s
odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť
spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho
zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12
mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá
reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie
uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné
posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej
osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia.
Márnym uplynutím lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci
právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za
nový výrobok.
informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach,
lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
a informácie o okolnostiach za ktorých spotrebiteľ stráca právo na
odstúpenie od zmluvy:
1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané
predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto 14 dňovej lehoty.
2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď
spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke
dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol
dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,
okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia,
okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy.
4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o
svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom)
na adrese: samuel@greenfieldshop.sk., e-mailová adresa
Greenfield, s.r.o., V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin.
Spotrebiteľ môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy,
ktorý je zverejnený na internetovej stránke
samuel@greenfieldshop.sk. Spotrebiteľ nie je oprávený odstúpiť
od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa
osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe
tovaru:
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa
prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste
uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane
nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám
budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste
použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným 
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších
poplatkov.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude
znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť kupujúceho informovať
o jeho povinnosti znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom pošty.
Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za zakúpený
tovar pred tým ako mu je tovar doručený alebo pred tým, kým
spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu podľa
toho, čo nastane skôr.
Tovar je kupujúci oprávnený priniesť osobne na adresu Greenfield,
s.r.o., V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin.
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a)
predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na
platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom
ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu.
V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie
predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na uvedenú žiadosť
kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od
jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.
391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie
sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská
obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba
zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Zákazník môže na
podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského
sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informácie o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na
dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak
ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj
informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy:
Kúpna zmluva je zmluvou na dobu určitú.