Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Greenfield, s.r.o.

Predávajúci: Greenfield, s.r.o. so sídlom: V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 377 732, DIČ:
2021353675, IČ DPH: SK2021353675, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 10898/L, konajúca: Mgr. Rudolf Matejka (ďalej len
„Predávajúci“ )

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Informácie :samuel@greenfieldshop.sk
Objednávky a reklamácie: samuel@greenfieldshop.sk
Telefonické objednávky: 00421917530193
Info o výrobkoch a poradenstvo: 00421917530193

Predávajúci za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností v súvislosti
s predajom tovaru a poskytovaní služieb s tým súvisiacich osobami, ako zákazníkmi
Predávajúceho, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Predávajúci vydáva tieto Všeobecné
obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. „e – shop“ – znamená elektronický obchod Predávajúceho, ktorý je dostupný v sieti
internet prostredníctvom webového sídla Predávajúceho www.greenfieldshop.sk , ktorého
hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a objednanie Tovaru alebo Služby Zákazníkom
2. „Služba“ – znamená služba ktorú ponúka Predávajúci Zákazníkom prostredníctvom e-
shopu samostatne alebo v súvislosti s objednaným Tovarom
3. „Tovar“ – znamená výrobok (hnuteľná vec) v prevažnej miere súvisiaci s chovom
a výcvikom koní, ktorý Predávajúci predáva Zákazníkom prostredníctvom e-shopu.
4. „Zákazník“ – znamená Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ktorý je objednávateľom Tovaru
(kupujúcim) alebo objednávateľom Služby.
5. „Spotrebiteľ“ – znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania a má záujem využívať alebo využíva tovary alebo služby Predávajúceho a s tým
to cieľom uzatvára s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru alebo osobou, ktorá žiada
o poskytnutie Služby a uzatvára s Predávajúcim zmluvu o poskytnutí služby a to na
základe elektronickej objednávky podanej prostredníctvom e-shopu.
6. „Podnikateľ“ – znamená samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej aj len ako „SZČO“)
alebo právnickú osobu, ktorá kupuje Tovar od Predávajúceho alebo objednáva Služby od
Predávajúceho výlučne za účelom výkonu svojej podnikateľskej, alebo inej zárobkovej
činnosti.

Článok II.
Objednávka Tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Zákazník má právo objednať Tovar alebo Službu prostredníctvom osobitného formulára e-
shopu.
2. Predávajúci prostredníctvom e-shopu ponúka Zákazníkovi Tovar za účelom uzatvorenia
kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho je
zobrazenie Tovaru s uvedením jeho názvu a jeho špecifikácie v osobitnom internetovom
rozhraní e-shopu spolu s uvedením jeho ceny, podmienkami jeho dostupnosti a
podmienkami jeho dodania. Za prijatie ponuky Predávajúceho na uzatvorenie kúpnej
zmluvy zo strany Zákazníka sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením ,,objednávka s
povinnosťou platby “.
3. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby Zákazník a Predávajúci uzatvorili kúpnu
zmluvu predmetom ktorej je kúpa Tovaru na diaľku (ďalej len „kúpna zmluva“).
Predávajúci následne zašle Zákazníkovi bezodkladne potvrdenie o prijatí objednávky
(potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku) na e-mailovú adresu zadanú
v objednávkovom formulári Zákazníkom.
4. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého
predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote
tovaru, údaje o čase a mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o obmedzeniach dodania
tovaru a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého
miesta doručenia tovaru pre Zákazníka, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,
IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
5. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr spolu s
dodaním tovaru, poskytnúť Zákazníkovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom
nosiči, ktoré musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 102/2014
Z.z.) , ak predávajúci neposkytol tieto informácie Zákazníkovi na trvanlivom nosiči už
pred uzavretím kúpnej zmluvy,
6. Povinnosti Predávajúceho podľa bodu 5 tohto článku sa nevzťahujú voči Zákazníkovi
ktorým je Podnikateľom a kupuje Tovar za účelom výkonu podnikateľskej, alebo inej
zárobkovej činnosti.

Článok IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v kúpnej
zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou uvedenou v bode 8
tohto článku VOP.
2. V prípade, ak Zákazník zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za
deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet predávajúceho, alebo inej
osoby, ktorá platbu vykonala.
3. Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný Tovar v lehote
podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru.
4. V prípade, ak Zákazník zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej
ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
5. Všetky zvýhodnené ceny ponúkaného Tovaru sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri
konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6. Všetky uvádzané ceny za ktoré sa Tovar predáva alebo za ktoré sa poskytujú Služby sú
konečné a obsahujú príslušnú daň z pridanej hodnoty podľa osobitných právnych
predpisov (ďalej len „DPH“).
7. Predávajúci je viazaný cenou Tovaru alebo Služby uvedenou v e-shope v momente
objednania Tovaru alebo Služby.
8. Cenu Tovaru alebo Služby v e-shope je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu ak to technické možnosti na strane
Predávajúceho pri prevzatí Tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho umožňujú,
b) hotovosťou alebo prostredníctvom platobného terminálu ak to technické možnosti
doručovacej spoločnosti umožňujú pri doručení Tovaru (na dobierku),
c) bezhotovostným prevodom na platobný účet Predávajúceho,
d) platobnou kartou cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line).

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar označený v e-shope ako „skladom“ spravidla v lehote
spravidla v lehote 5-14 pracovných dní od potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho,
v prípade ak objednaný Tovar nie je na skade a je označený pojmom „na objednávku“
alebo „tovar nie je skladom“ je Predávajúci povinný dodať Tovar Zákazníkovi v lehote
najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je
objednaný Tovar, ak sa so Zákazníkom nedohodli inak, alebo ak pri Tovare nebola
uvedená iná dodacia lehota. Ak je Tovar „skladom“ bude Zákazníkovi expedovaný podľa
kapacitných možností bez zbytočného odkladu.
2. Ak sa v objednávke Tovaru nachádza viacero Tovarov a/alebo Služieb a časť z nich nie je
dostupná „skladom“, Predávajúci o tomto informuje Zákazníka a ponúkne Zákazníkovi
možnosť čiastočných dodávok objednaného Tovaru.
3. Spolu s Tovarom je Zákazníkovi zasielaná faktúra ako daňový doklad, návod na použitie
a ostatné dokumenty k Tovaru ktoré dodal výrobca alebo distribútor.
4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, na ktoré je Tovar podľa kúpnej zmluvy dodaný.
5. Predávajúci realizuje doručenie (prepravu) Tovaru Zákazníkovi prostredníctvom
doručovacích spoločností alebo prostredníctvom pošty.
6. Zoznam aktuálne aktívnych doručovacích spoločností je uvedený v e-shope v čase pred
odoslaním objednávky Tovaru.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Náklady súvisiace s dodaním Tovaru Zákazníkovi nie sú zahrnuté v kúpnej cene Tovaru.
Tieto budú vopred vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre,
a Zákazník sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou Tovaru.
2. Prepravné zadarmo: Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia
interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky Tovaru, pri ktorej Zákazník už neplatí
cenu doručenia (prepravy). Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za prepravu
Zákazníkom sa zobrazí v objednávkovom formulári alebo na internetovej stránke e-shopu.
3. Predávajúci má právo zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný Zákazníkovi a zvyšnú časť
objednaného Tovaru v objednávke doručí Zákazníkovi dodatočne za predpokladu, že
Zákazníkovi nebudú účtované žiadne dodatočné náklady.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúci na Zákazníka momentom prevzatia Tovaru od
Predávajúceho, alebo dopravcu.
2. V prípade ak v čase odovzdania Tovaru nie je v celku zaplatená kúpna cena Tovaru
Zákazníkom prechádza vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny
za Tovar.
3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho.

Článok VIII.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne len z objektívnych
dôvodov, a to z dôvodu: vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v prípade,
ak bolo v elektronickom obchode pri konkrétnom druhu tovaru uvedené, že môže byť po
jeho objednaní nedostupný, alebo z dôvodov vyššej moci, ak ani pri vynaložení všetkého
úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar
Zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.
2. Predávajúci je oprávnený využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodov podľa
bodu 1 tohto článku bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa záväzného
objednania tovaru Zákazníkom a to prostredníctvom e-mailu, ktorý je povinný
Predávajúci v rovnakej lehote doručiť Zákazníkovi.
3. V prípade, ak Predávajúci využil právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy je momentom
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpna zmluva zrušená a predávajúci je povinný
vrátiť Zákazníkovi všetky ním prijaté peňažné prostriedky, ktoré do Zákazníka za účelom
kúpy vybraného tovaru prijal.
4. V prípade, ak na základe jednej objednávky bolo Zákazníkom objednaných viacero
druhov alebo kusov tovaru vzťahuje sa právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho z dôvodov vymedzených v bode 1 týchto VOP len na ten Tovar, ktorý v
oznámení o odstúpení od zmluvy označí Predávajúci. V takomto prípade je predávajúci
povinný vrátiť Zákazníkovi alikvotnú časť kúpnej ceny zodpovedajúcej kúpnej cene
Tovaru, ktorý predávajúci Zákazníkovi z dôvodov uvedených v bode 1 nevie objektívne
dodať.
5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade aj keď: (i) Zákazník si
zvolil ako spôsob platby za objednaný tovar „platbu na dobierku“ a objednaný tovar si
neprevzal v lehote 18 dní odo dňa jeho doručenia na adresu, ktorú uviedol v objednávke
tovaru (v úložnej lehote) a to aj napriek tomu, že bol na prevzatie tovaru zo strany
predávajúceho počas plynutia tejto úložnej lehoty preukázateľne vyzvaný; (ii) Zákazník
si zvolil ako spôsob platby za objednaný tovar platbu „prevodom na bankový účet
predávajúceho“ a Zákazník túto platbu za objednaný tovar nezrealizoval ani v dodatočnej
lehote stanovenej predávajúcim vo výzve, ktorú predávajúci adresoval Zákazníkovi po
márnom uplynutí lehoty stanovenej v bode 5.9 týchto obchodných podmienok.
6. Odstúpením od zmluvy podľa bodu 5 tohto článku nie je dotknuté právo Predávajúceho
na náhradu škody, ktorá spočíva najmä náhrade nákladov na márne doručovanie Tovaru
Zákazníkovi.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom:
7. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia
dôvodu a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa
považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané
Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto 14 dňovej lehoty.
8. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená
tretia osoba prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
a) Tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu Tovaru,
c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného Tovaru.
9. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
10. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Zákazník môže použiť formulár
na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý mu dodal Predávajúci a ktorý je súčasne dostupný
na stiahnutie na webovom sídle Predávajúceho www.greenfieldshop.sk.
11. Ak Zákazník zaslal Predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný
najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť
predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru.
12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho
prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,
dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť
Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako
je najlacnejší bežný spôsob doručenia Tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a
nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
13. Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 12 tohto článku rovnakým
spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka
dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi
nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
14. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby
podľa bodu 12 pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže
zaslanie Tovaru späť predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne
osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
15. V prípade ak Zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy je Zákazník oprávnený vrátiť Tovar aj
osobne na adresu: Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov.
16. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Zákazník iba náklady na vrátenie Tovaru
Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť Zákazníka
informovať o jeho povinnosti znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu a v
prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
17. Zákazník ako Spotrebiteľ a ani Zákazník ako Podnikateľ nie sú oprávnení odstúpiť od
kúpnej zmluvy predmetom, ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných
požiadaviek Zákazníka – Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného Zákazníka.
18. Pre vylúčenie pochybností platí, že ustanovenia bodov 7 až 16 tohto článku VOP sa
nevzťahujú voči Zákazníkovi, ktorým je Podnikateľom a kupuje Tovar za účelom výkonu
podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti.

Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvnými stranami kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj Tovaru sú Predávajúci
a Zákazník ako kupujúci.
2. Zákazník je povinný:
a) prevziať objednaný Tovar,
b) zaplatiť za prevzatý Tovar dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu v ktorom je Tovar zabalený, resp. aj samotný Tovar
pri jeho preberaní od dopravcu a/alebo Predávajúceho (pri osobnom odbere).
3. Predávajúci je povinný:
a) dodať Zákazníkovi Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať Zákazníkovi všetky dokumenty k Tovaru ako
napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod a používanie a pod.

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov si svoju informačnú povinnosť voči
Zákazníkovi ako dotknutej osobe, ktorou je Spotrebiteľ, SZČO alebo kontaktná osoba
zastupujúca Podnikateľa, ktorý je právnickou osobou (ďalej len „dotknuté osoby“) v
zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
„nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb na
účely plnenia kúpnej zmluvy, vybavovania reklamácii a iných nárokov vyplývajúcich
z kúpnej zmluvy plní prostredníctvom svojho webového sídla www.greenfieldshop.sk
v časti ochrana osobných údajov/ GDPR.
2. Podrobné informácie o tom, ako Predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov
spracúva a chráni osobné údaje dotknutých osôb pri využívaní služieb Predávajúceho sú
upravené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webovom sídle
Predávajúceho www.greenfieldshop.sk.

Článok X.
Reklamácia a záruka za Tovar
v prípade ak je Zákazníkom Spotrebiteľ

1. Reklamácie Tovaru budú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je
zverejnený na webovom sídle predávajúceho www.greenfieldshop.sk a v súlade s
platnými právnymi predpismi.
2. Tovar je možné reklamovať u Predávajúceho podľa podmienok upravených
reklamačným poriadkom, ktorý je dostupný na webovom sídle predávajúceho
www.greenfieldshop.sk .
3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo
návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred
uplynutím tejto lehoty.
4. Záruka začína dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. Na tovar je poskytovaná záruka 24
mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky vady (chyby) Tovaru, ktoré má tovar pri
prevzatí Zákazníkom, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa
na vady (chyby) spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým
poškodením.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným
opotrebením, , neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou,
mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho
návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby
alebo skladovania, neodbornou alebo manipuláciou alebo uskladnením.
6. Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada Zákazník. Na žiadosť
Zákazníka je Predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci,
postačí namiesto záručného listu vydať Zákazníkovi doklad o kúpe tovaru.
7. Zákazník je povinný vykonať prehliadku Tovaru pri jeho prevzatí. Na porušenie
celistvosti zásielky je povinný upozorniť prepravcu, zásielku prekontrolujte, spíšte s
prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezme.
8. Ak bola Zákazníkovi doručená zásielka s obsahom, ktorý si neobjednal, v nesprávnom
množstve, s nesprávnou cenou, alebo inou vadou (chybou) má právo dané skutočnosti
oznámiť Predávajúcemu. Obratom predávajúci vráti Zákazníkovi peniaze alebo
doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí
Predávajúci.

Kvalita a množstvo:
9. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za to, že predávaný Tovar je pri prevzatí
Zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.
10. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré
dodávateľ popisuje, uvádza v ponuke tovaru, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a
zodpovedajú požiadavkám osobitných právnych predpisov.
11. V prípade, že tovar pri prevzatí Zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má
Zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar
uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek
Zákazníkovi, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.
12. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu veci alebo má právo
od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné
vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre
väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nerobia
tovar (vec) neupotrebiteľnými má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

Článok XI.
Reklamácia a záruka za Tovar
v prípade ak je Zákazníkom Podnikateľ

1. Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje
kúpna zmluva, alebo ktoré si zmluvné strany kúpnej zmluvy osobitne vymienili a musí
ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v kúpnej zmluve. Ak kúpna
zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie Tovaru, je Predávajúci povinný dodať
Tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v kúpnej zmluve, alebo ak
tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.
2. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých Zákazník, ktorý je Podnikateľom
ako kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti,
za ktorých sa kúpna zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností
tovaru, ktoré Tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
3. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť,
nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Tovare
vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou
predávajúci plnil svoj záväzok.
4. Ak bol dodaný Tovar v rozpore s ustanovením bodu 1 tohto článku má Tovar vady.
Dodaním Tovaru s vadami je kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom,
z uvedeného dôvodu má Zákazník, ktorý je Podnikateľom ako kupujúci požadovať od
Predávajúceho:
a) dodanie chýbajúceho Tovaru, ak nebol Tovar dodaný v množstve, ktoré
zodpovedá kúpnej zmluve,
b) odstránenie ostatných vád Tovaru, ak nebol Tovar dodaný v akosti alebo
vyhotovení stanovenej kúpnou zmluvou, alebo
c) zľavu z kúpnej ceny Tovaru.
5. Dokiaľ Zákazník, ktorý je Podnikateľom ako kupujúci neuplatní nárok na zľavu z
kúpnej ceny Tovaru alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 8, je Predávajúci
povinný dodať Zákazníkovi ktorý je Podnikateľom chýbajúci Tovar a odstrániť právne
vady Tovaru. Ostatné vady je povinný Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby a to
opravou Tovaru alebo dodaním náhradného Tovaru.
6. Ak Zákazník, ktorý je Podnikateľom ako kupujúci požaduje odstránenie vád Tovaru,
musí určiť Predávajúcemu na jej odstránenie dodatočnej primeranej lehoty, ktorou na
účely týchto VOP je minimálna lehota 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku
Zákazníka, ktorý je Podnikateľom ako kupujúceho na opravu Tovaru.
7. V prípade, ak Zákazník, ktorý je Podnikateľom ako kupujúci uplatnil voči
Predávajúcemu nárok na odstránenie vád Tovaru, do uplynutia lehoty podľa bodu 6
tohto článku nemá Zákazník, ktorý je Podnikateľom ako kupujúci iné nároky z vád
Tovaru a súčasne nemá ani nárok na náhradu škody.
8. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 6 tohto článku
VOP, môže Zákazník, ktorý je Podnikateľom ako kupujúci uplatniť nárok na zľavu z
kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel
odstúpiť od kúpnej zmluvy v primeranej lehote pred odstúpením od kúpnej zmluvy,
ktorá sa na účely týchto VOP je 30 pracovných dní odo dňa oznámenia Zákazníkom,
ktorý je Podnikateľ. Zvolený nárok podľa tohto bodu VOP Zákazník, ktorý je
Podnikateľom nemôže bez súhlasu Predávajúceho meniť.
9. Ustanovenie § 440 Obchodného zákonníka sa na právne vzťahy založené kúpnou
zmluvou neuplatní.

Článok XII.
Mimosúdne riešenie sporov

1. Všetky ustanovenia zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Právne vzťahy zmluvy a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne
vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade,
že zákazník je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je
v zmluve uvedené inak.
3. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe kúpnej zmluvy alebo
súvisiacich s kúpnou zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik kúpnej zmluvy sa
Zákazník a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude
spor s konečnou platnosťou rozhodovaným súdom príslušným podľa Civilného sporového
poriadku.
4. Ak kúpna zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak, všetky nároky vyplývajúce zo
z týchto VOP alebo kúpnej zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.

Článok XIII.
Doručovanie písomností

1. Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými
prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo
na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.
2. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp.
osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
3. Písomnosti doručované Zákazníkovi sa považujú za doručené okamihom (i) kedy ich
Zákazník obdrží, alebo (ii) okamihom kedy ich odmietne prevziať, alebo (iii) uplynutím 7
dňa po dni od kedy podľa údajov Predávajúceho dôjde do dispozičnej sféry vplyvu
Zákazníka.
4. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň
po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

Článok XIV.
Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade ak zákazník nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie má možnosť obrátiť
sa na všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom: Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
2. Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s Predávajúciom
rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi
nákladmi.
3. Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827
99 Bratislava.
4. V rámci predmetného inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len aj
len ako „ARS“) má zákazník právo obrátiť sa na Predávajúci so žiadosťou o nápravu
v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že
Predávajúci porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť Predávajúci do 30 dní od dňa odoslania
neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, zákazník sa môže s návrhom na začatie
alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je
dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha
zákazníka vyriešiť svoj spor s Predávajúciom priamou komunikáciou, až následne bude
možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor
alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho
riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Na ustanovenia
zmluvy, ktoré zaväzujú zákazníka podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho
riešenia sporov, sa neprihliada.
5. Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh
odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:
a) zákazník podá neúplnú žiadosť,
b) subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená
právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
c) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS,
d) vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
e) vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii,
f) ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.
6. Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a
samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že
by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré
si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej
právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný zákazníka informovať.
7. Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné
riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody
a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá
vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán
sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
8. V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia
dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím
Predávajúci boli porušené práva zákazníka, ukončí konanie vydaním odôvodneného
stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.
9. Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:
a) začal vo veci konať skôr konať iný orgán,
b) vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom,
c) strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť,
d) zákazník sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní,
e) vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti
všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany
sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.
10. Zákazník môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online
platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLang
uage.
11. Ustanovenia tohto článku VOP sa nevzťahujú voči Zákazníkovi, ktorým je Podnikateľom a
kupuje Tovar za účelom výkonu podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a
zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v prípade ak je
Zákazníkom Spotrebiteľ. V prípade, ak je Zákazníkom Podnikateľ, tak sa na právne vzťahy
medzi Zákazníkom ktorým je Podnikateľ a Predávajúcim aplikujú ustanovenia zákona č.
513ú1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Orgán dozoru v prípade právnych vzťahov so Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom sú
príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie – Ústredný inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 alebo Inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Žiline pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, 011 79 Žilina,
P. O. BOX B-89, Odbor výkonu dozoru Telefón: 041/763 21 30, 041/724 58 68, Fax. č.
041/763 21 39 (ďalej len „SOI“).
3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho
upozornenia Zákazníka s právnymi účinkami do budúcna (ďalej len „Zmena VOP“). V
prípade Zmeny VOP sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom časovou
verziou (znením) VOP, ktoré bola platná a účinná v momente odoslania objednávky
Zákazníka a táto časová verzia (znenie) VOP je naďalej prístupné na internetovej stránke
Predávajúceho.
4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok.
5. Tieto VOP a reklamačný poriadok sú k dispozícií sú zverejnené na internetovej stránke e-
shopu: www.greenfieldshop.sk .
6. V prípade, ak by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo ale sa stalo neplatným, neúčinným
alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť
ostatných ustanovení VOP.
7. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových VOP.
8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021

V Martine dňa 1.4.2021

——————————-
Mgr. Rudolf Matejka
konateľ spoločnosti Greenfield, s.r.o.